Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Γενικές πληροφορίες
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1992 με το υπ' αριθμό 3586 συμβόλαιο, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χάϊδως Σαρρή – Σταυρούση και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 7-1-92 με Αριθμό Μητρώου 25584/62/Β/92/46 με την επωνυμία ΄΄ΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄ και με Μετοχικό Κεφάλαιο 30.000.000 διηρημένο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 122/17-1-92).

Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση της Εταιρείας είναι Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 31 Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2090.

Με την από 19 Φεβρουαρίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας γίνεται ΄΄ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.΄΄(ΦΕΚ 1125/13-3-1997).

Την 09/05/2006 ο κ. Γκάλης Νικόλαος μεταβίβασε το πακέτο των μετοχών του στις αδερφές Μελίνα, Μαρία και Ελένη Μανούση. Οι ως άνω μέτοχοι ανήκουν στην οικογένεια Φωτίου Μανούση, η οποία δραστηριοποιείται ήδη από το 2001 στον τομέα της ναυτιλίας και ειδικότερα της ακτοπλοΐας μέσω του ομίλου SAOS FERRIES.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουνίου 2007, αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε., τη μεταβολή της έδρας και της επωνυμίας της εταιρίας, την επέκταση του σκοπού της καθώς και τη μεταβολή ή την κατάργηση άρθρων του καταστατικού της εταιρίας. Έτσι, μεταβάλλεται η επωνυμία της εταιρίας από ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. σε ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και νέα έδρα της εταιρίας ορίζεται η Καμαριώτισσα Σαμοθράκης του νομού Έβρου. Mε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. Κ2-9831/10.07.2007) εγκρίθηκε η συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. καθώς και όλων των μεταβολών και τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρίας που απαιτούνται μετά την εν λόγω συγχώνευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά την συνεδρίαση του στις 6 Μαρτίου 2003, έθεσε την εταιρεία σε καθεστώς επιτήρησης λόγω χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας δηλαδή κάτω των 3.000.000,00 € ενώ με την απόφαση του, την 17 η Απριλίου 2003, δημιούργησε ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών με την ονομασία ΄΄χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας΄΄ δηλαδή κάτω των 3.000.000,00 € και ένταξε την εταιρεία μας σ' αυτή την κατηγορία, στην οποία οι μετοχές διαπραγματεύονται με τη διαδικασία των ‘' call auctions ''. Με το νέο κανονισμό που τέθηκε σε εφαρμογή από την 28η Νοεμβρίου 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. δημιούργησε ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών με την ονομασία "κατηγορία ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών" και ένταξε την εταιρία μας στην κατηγορία αυτή. Μετά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. την 3η Απριλίου 2006, η μετοχή της εταιρίας μας από την 4η Απριλίου 2006 θα διαπραγματεύεται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω αρνητικού αποτελέσματος στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA).
Στο τέλος της χρήσης  2006 το EBITDA προέκυψε θετικό (1.057,19 €).

Ο λόγος για τον οποίο οι μετοχές της εταιρίας μας διαπραγματεύονται στην κατηγορία «υπό επιτήρηση», σύμφωνα με την από 27/06/2007 (αρ.πρωτ. 27694) επιστολή του Χ.Α., οφείλεται στην εν εξελίξει διαδικασία συγχώνευσης με τη μη εισηγμένη εταιρία ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ. Το αίτημα εξόδου από την κατηγορία Επιτήρησης δύναται να επανεξετασθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης και αφού απεικονιστεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της Εισηγμένης Εταιρείας και του Ομίλου η περιουσιακή διάρθωση και τα αποτελέσματα όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά τη συμβολή υπαγωγής.