Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 

Η "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" διοικείται από Εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Mε το από 15 Φεβρουαρίου 2009 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Νο 366, της Εταιρείας, συμπληρώθηκε η κενή θέση που υπήρχε, μετά την αποχώρηση του κ. Κανταρά Ιωάννη. Μετά την ανωτέρω συμπλήρωση και την ανασυγκρότηση του σε σώμα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
 
     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ: 

     Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

     Κεχαγιόγλου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
     Ελαιών 57, Αθήνα
     Συνταξιούχος

    
  Αντιπρόεδρος 
     
     Παύλος Μακρής  του  Θεμιστοκλή
     Μανώλη Ανδρόνικου  3,  Αθήνα

Ελεύθερος Επαγγελματίας

    
Μέλη

 Φώτιος Μανούσης του Ανδρέα
 
Αφών Πουλίου 6, Θεσσαλονίκη
 Επιχειρηματίας

     
 Καλλιόπη
  Μανούση  του  Ιωάννη

      Αφών  Πουλίου  6,   Θεσσαλονίκη 
      Επιχειρηματίας


ΜΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΜΕΛΗ:


Δημοσθένης Τσιουλπάς   του   Παναγιώτη
Γραβιάς  18,   Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος.


    Δημήτριος Ουζούνης  του Σωτήριου
    Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
    Ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.


Τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας στελεχώνονται από τους:

Προϊστάμενος λογιστηρίου
Δαμασιώτης Βασίλης
Επανομή Θεσσαλονίκης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Νικολέτος Κων/νος του Βασιλείου