Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 Με το από 20 Ιουλίου 2007 Πρακτικό της Εταιρείας, εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ.κ. Τσικούδης Παναγιώτης του  Νικολάου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ.κ. Ουζούνη  Δημητρίου του Σωτηρίου  (λήξη θητείας 30/6/2009, ΦΕΚ 10067/05-08-2004). Μετά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως κατωτέρω: 

Μανούση Μαρία του Φωτίου
Μήλου 9-Ν.Ερυθραία-Αθήνα
Επιχειρηματίας
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.

Μακρής Παύλος του Θεμιστοκλή
Μανώλη Ανδρόνικου 3-Αθήνα
Ελεύθερος επαγγελματίας
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μανούσης Φώτιος του Ανδρέα
Αφών Πουλίου 6-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κανταράς Ιωάννης του Τριανταφύλλου
Μύρηνα Λήμνου
Ναυτικός Πράκτορας
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τσιουλπάς Δημοσθένης του Παναγιώτη
Γραβιάς 18-Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Τσικούδης Παναγιώτης του Νικολάου

Νικηφορίδη 8-Σταυρούπολη-Θεσσαλονίκη
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.