Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε με την από 29/6/2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων (πρακτικό Νο 19) και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 1/7/2004 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 230) (ΦΕΚ  10067/5-8-2004) ήταν:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Νικόλαος   Γκάλης  του   Γεωργίου

Θεμ.  Σοφούλη  74Α, Θεσσαλονίκη

 

Αντιπρόεδρος
Βασίλειος  Δαμασιώτης  του   Κωνσταντίνου
Επανομή   Θεσσαλονίκης 

 

Μέλη
Γεώργιος  Παλάζης   του   Χρυσάφη
Φράγκων   3,  Θεσσαλονίκη


Ελένη  Αλεξίου  του  Ιωάννη
Αλκαμένους  7, Θεσσαλονίκη

 

ΜΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΜΕΛΗ:

Αναστάσιος   Χαραλαμπίδης  του  Θεοφίλου

Πλουτάρχου  4,  Θεσσαλονίκη
Ασκεί   το   επάγγελμα  του  διακοσμητή.


Κιοφιτζόγλου   Λάζαρος   του  Αναστασίου
Νέο  Ρύσιο   Θεσσαλονίκης

Ασκεί  το  επάγγελμα  του  φυσιοθεραπευτή