Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύστασή του είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών  τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39  του  παρόντος, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής  αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας (Φ.Ε.Κ. 122/17-1-1992). Έκτοτε:

 Με την από 26.11.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 370.000.000 δρχ. με έκδοση 37.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 400.000.000 δρχ. διαιρούμενου σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 342/26-1-1994).
       
 Με την από 19.2.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 132.000.000 σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 660.000 νέων ονομαστικών μετοχών και συγχρόνως, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ. 200 και αντικαταστάθηκε μία (1) παλαιά με πενήντα (50) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 660.000 μετοχών, μεταφέρθηκε  σε αποθεματικό " εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο".

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δρχ. 532.000.000, διαιρούμενο σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 1125/13-3-1997).
       
 Με την από 18-7-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

Α)  Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.773.050 δρχ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από αναπροσαρμογή των ακινήτων και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε 201,0425 δρχ.
        
Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.
       
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 534.773.050 δρχ.  ή 1.569.400 Ευρώ και διαιρείται σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 201,0425 δρχ. ή 0,59 Ευρώ η κάθε μία. 

 Με την από 10 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 49.549.971 €, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου, λόγω συγχώνευσης, κεφαλαίου της ΣΑΟΣ  ΑΝΕΣ, ενώ η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,59    σε 1,00  €.  

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.119.371 € διαιρούμενο σε  51.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε  μια.