Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σκοπός εταιρίας
 

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι:

1. Η αγορά, ναυπήγηση, μετασκευή και εκμετάλλευση πλοίων κάθε φύσης και κατηγορίας για τη μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου, για την εξυπηρέτηση των γραμμών μεταξύ λιμένων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

2. Η ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλοίων και γενικά πλωτών μέσων.

3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση παιδικών αθλητικών κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προστασία ενηλίκων και ηλικιωμένων, η δημιουργία κέντρων αποκατάστασης ασθενών, οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η αξιοποίηση ιαματικών λουτρών.

5. Η εισαγωγή , εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία διαφόρων προϊόντων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

6. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η συνεργασία με άλλες εταιρείες, η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

7. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση δανείων η πιστώσεων στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.

8. Κάθε συναφής με τις πιο πάνω δραστηριότητα.