Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Δικαιώματα μετόχων
 

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν το προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Σε περίπτωση αρνήσεων ενός ή περισσότερων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη κατάσχεση ή την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσό του κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να προβαίνουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, σε δέσμευση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Αΰλων Τίτλων ενώ όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους οφείλουν να τις καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων, ή  σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση  της  Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενα από μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν  σ' αυτήν  από  πρόσωπο  που  έχουν εξουσιοδοτήσει  νόμιμα.
Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, οι αποδείξεις  κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή μόνο μετά από άδειά της.


Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.


Σημείωση: Σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορείτε να ανατρέξετε στο καταστατικό της εταιρίας άρθρο 34.