Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 

Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου εισηγμένης εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 9 καθώς και τα πρόσωπα των άρθρων 10 και 11 οφείλουν να ενημερώσουν τον εκδότη (ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε απόκτηση ή διάθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν να φθάσει να ανέλθει ή να κατέλθει των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή να σημειώσει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% σε σχέση με την προηγούμενη υποχρεωτική σχετική ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί, το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση πρέπει να έχει γίνει το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την απόκτηση ή διάθεση. 

Η διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα προς την εταιρία είναι η ακόλουθη:

   Το έντυπο γνωστοποίησης προς την εταιρία των υπόχρεων προσώπων είναι το ίδιο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πρέπει να είναι νόμιμα υπογεγραμμένο.

   Η αποστολή του εντύπου γίνεται άμεσα από τον υπόχρεο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέσω fax στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων και επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η παραλαβή του (fax. 2310 944385, τηλ. 2310 943000). Ακολούθως, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το ίδιο τμήμα στην ταχυδρομική διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54639.

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υπόχρεων πληροφόρησης και γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το σχετικό υποβαλλόμενο έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr)

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο φέρει την ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις. 


Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και διατάξεις:
- Νόμος 3556/2007
- Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ.
- Εγκύκλιος αριθμός 33 της Ε.Κ.